विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई योजना संचालन सम्बन्धमा गोदावरी नगरपालिकाको सूचना