FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

       बसाई सराई दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजात

 • सुचकको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • परिबारका अन्य सदस्यको नागरिकता वा जन्म दर्ता
 • सूचना फाराम

       सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजात

 • अदालतको निर्णयको प्रतिलिपि
 • दुलाहा दुलहीको नागरिकता
 • सूचना फाराम

       बिबाह दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजात

 • दुलाहा दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • दुलाहा दुलहीको फोटो
 • सूचना फाराम

        मृत्यु दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजात

 • सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • सूचना फाराम

       जन्म दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 

 • बाबु आमाको बिबाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • बाबु आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • सूचना फाराम