समबन्ध बिच्छेद गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

       सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजात

  • अदालतको निर्णयको प्रतिलिपि
  • दुलाहा दुलहीको नागरिकता
  • सूचना फाराम

बिबाह दर्ता गर्न पेश गर्नु कागजातहरु के के हुन् ?

       बिबाह दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजात

  • दुलाहा दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्र
  • दुलाहा दुलहीको फोटो
  • सूचना फाराम

Pages